Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyEvanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, Košice
Adresa školyŠkultétyho 10, 040 01 Košice
Telefón+421 55 68 156 11
E-mailegjak@egjak.com
WWW stránkawww.gjak.sk
ZriaďovateľDištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na Slovensku, Hlavná 137, 08001 Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľIng. Krištan Jozef055 681 56 10riaditel@egjak.com
Zástupca riaditeľa školyRNDr. Kocurová Valéria055 681 56 12Valeria.Kocurova@egjak.com
Zástupca riaditeľa školyMgr. Mrázová Sandra055 681 56 12Sandra.Mrazova@egjak.com
Duchovný správcaMgr. František Korečko055 681 56 15Frantisek.Korecko@egjak.com
Vedúca ek. oddelenia - hospodárkaMgr. Roháčková Iveta055 681 56 13Iveta.Rohackova@egjak.com
Vedúca školskej jedálne Kavečanská Lucia055 681 56 28jedalen@egjak.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Ilavský Martin
pedagogickí zamestnanciMgr. Kocková Milana
ostatní zamestnanciMgr.Hegedüšová Katarína
zástupcovia rodičovIng. Vecan Ján
 PhDr. Berecký Radoslav
 Mgr. Ondrej Kolárovský
zástupca zriaďovateľaMUDr. Lukáč Imrich, CSc.
 ThDr. PaedDr. Hruška Ján, PhD.
 PaedDr. Havrila Dušan,PhD.
 Mgr. Linkesch Samuel
zástupca žiakovEva Hamašová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK evanjelického náboženstvaMgr. František KorečkoEVN, NAB 
PK slovenského jazyka a literatúryMgr. Danica FüzesiováSJL 
PK anglického jazykaMgr. Sandra MrázováANJ, KAJ,  
PK cudzích jazykovMgr. Mária BirnsteinováFRJ, NEJ, RUJ, KFJ, KNJ, KRJ 
PK spoločenskovedných predmetovPaedDr. Iveta PrezbrucháDEJ, GEO, OBN, SED, SEG, SPS 
PK matematiky a informatikyMgr. Zuzana OravcováMAT, INF, SEM, 
PK prírodovedných predmetovRNDr. Monika BaronováCHEM, BIO, FYZ, SEB, SECH,SEF 
PK výchovných predmetovMgr. Emil SovaHUV, VYV, VYU,TŠV 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 604

päťročná forma štúdia:365

osemročná forma štúdia:239

Počet tried: 20

päťročná forma štúdia:12

osemročná forma štúdia:8

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby: 6 ( vývinové poruchy učenia)
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A32 
I. B341
príma28 
II. A33 
II. B32 
sekunda32 
III. A33 
III. B31 
tercia33 
IV. A271
IV. B29 
IV. C29 
kvarta332
kvinta29 
V. A291
V. B25 
V. C31 
sexta291
septima25 
oktáva301

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ


 Gym. 8.ročná forma štúdiaGym.5.ročná forma štúdia
prihlásení42128
zúčastnení 41117
úspešní41101
prijatí3162
zapísaní3162

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOBIOaBIOsDEJDEJaDEJsEVNFRJFYZFYZvGEOGEOaGEOsHUV
I. A1,41              
I. B1,68       1,39      
príma1,361,32  1,29    1,21 1,25  1
II. A1,691,75  1,44  1,091,251,97 1,34   
II. B1,531,69  1,38  1,031,571,81 1,19   
sekunda1,161,13  1,06   1,131,16 1,06  1
III. A1,851,73  1,33  1,15 2,3 1,55   
III. B1,591,38  1,03  11,51,76 1,1   
tercia1,451,39  1,24  11,211,21 1,18   
IV. A1,851,56  1,67  1,11 1,85 1,26   
IV. B1,571,24  1,21  1,111,211,43 1,07   
IV. C1,791,64  1,5  1,07 1,59 1,07   
kvarta1,731,42  1,36  1,09 1,27 1,21   
kvinta1,431,21  1,18  11,381,36 1,07   
V. A1,86 1,41,8 1,511  1,5 1,51 
V. B1,76 1,441,67 1,751,51,41,64 2,25 1,51 
V. C1,87 1,381,56 2,251,751,29  1,2 2,252 
sexta1,771,5  1,23  1,081,751,7 1,36   
septima2,111,9  1,95  1,21 2,19 1,43   
oktáva1,8 1,81,67 1,671,41  1,33 1,61,33 

TriedaCHEMCHEvINFINFvIRAKKAJKNJKRJKFJMATMATaMATsNABNEJOBN
I. A  1,41      1,78  1,031,78 
I. B  1,35      1,35  1,12  
príma1,43        1,39  11,271,21
II. A1,88 1,25 1,38    1,91   2,31 
II. B1,63 1,34 1,34    1,94     
sekunda1,06 1      1,06  11,061,09
III. A2,48   1,85    2,12   1,851,76
III. B2   1,03    1,48    1,17
tercia1,12 1,15      1,58   1,58 
IV. A1,7  1,25  1,75  1,52   1,931,37
IV. B1,41  1,33    11,39    1,07
IV. C1,75  1,22     1,32   21,18
kvarta1,24 1      1,82   1,91,06
kvinta1,25 1,04 1,04    1,5   1,31 
V. A 1,63 1,43 1,171,43   2,292,24 2,21 
V. B 1,63 1,5 1,4  1,38 1,71,5   
V. C 1,3 1,5 1,421,331,67  2,132,25 2,06 
sexta1,59 1,3 1,23    1,23   1,51,27
septima1,76  1,75     1,74   1,671,58
oktáva 1,71 2 1,1311,25  2,52,36 2 

TriedaRUJSEBSEDSEFSEGSECHSEMSUMKSSJLSJLSPSSprTSVUMKVYU
I. A         1,78 11,071 
I. B1,25        2,03 111 
príma1,23        1,36 11  
II. A         1,84 1,031,061 
II. B1,72        1,69 11,11 
sekunda         1,59 11  
III. A         2,12 1,71,1  
III. B1,33        1,27 11  
tercia         1,73 11,06 1
IV. A 1,3321,671,6711,75  1,631,17111 
IV. B 1,451,13 11,291,3  1,481,11111 
IV. C1,51,551,67111,142,3  1,931,4111 
kvarta1,58        2,15 11  
kvinta2,13        1,72 111 
V. A       12,55 1,511  
V. B       11,52 1,0911  
V. C1,53      1,292,65 1,4611  
sexta1,86        1,72 111 
septima2,8321,75  1,22,25  2,041,671,1611 
oktáva1,71      11,972,11,2511  

TriedaVYV
I. A 
I. B 
príma1
II. A 
II. B 
sekunda1
III. A 
III. B 
tercia 
IV. A 
IV. B 
IV. C 
kvarta 
kvinta 
V. A 
V. B 
V. C 
sexta 
septima 
oktáva 

Prospech žiakov

Zo 604 žiakov školy

Prospeli s vyznamenaním: 362 .......60%

prospeli veľmi dobre: 144..................24%

Prospeli:95....................................... 16%

Neprospeli:1

Neklasifikovaní:2


TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A321913000000
I. B34255400000
príma28234100000
II. A33186800100
II. B32198500000
sekunda32293000000
III. A3314316000101
III. B31197400000
tercia33258000000
IV. A27156600000
IV. B29216200000
IV. C291511300000
kvarta332013000000
kvinta29243100000
V. A291015400000
V. B25173500000
V. C311013800000
sexta29175700000
septima25841210110
oktáva30148800000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A32221469,19221469,1900,00
I. B34336298,88335298,59100,29
príma28245187,54245187,5400,00
II. A333276103,693262103,25140,44
II. B325438169,945436169,8820,06
sekunda32291691,13291691,1300,00
III. A335521167,305311160,942106,36
III. B314765164,314765164,3100,00
tercia33323498,00323498,0000,00
IV. A272802103,782780102,96220,81
IV. B294619164,964617164,8920,07
IV. C293944140,863936140,5780,29
kvarta333805115,303801115,1840,12
kvinta29204271,82204171,7910,03
V. A29270393,21269492,9090,31
V. B253577143,083560142,40170,68
V. C314064131,104053130,74110,35
sexta293702142,383702142,3800,00
septima253210160,503125156,25854,25
oktáva303561118,703543118,10180,60

Výsledky externých meraní

Okrem externej časti maturitnej skúšky, ktorej výsledok opätovne zaradil našu školu medzi nadpriemerne , ako vyplýva z tabuľky, sme opätovne využili systém elektronického testovania a v jesenných mesiacoch naši žiaci absolvovali štandardizované vstupné a výstupné testy z matematiky, slovenského jazyka a čitateľskej gramotnosti. Spracované výsledky týchto testovaní svedčia o mimoriadne dobrých vedomostiach preukázaných našimi žiakmi v porovnaní so zvyškom testovanej vzorky z iných škôl zapojených do projektu Modernizácia vzdelávania na stredných školách s využitím elektronického testovania vo všetkých testoch .


EČ MSPercentuálna úspešnosť školy v predmeteCeloštátny priemer v %Percentil školy
SJL70,354,794,2
ANJ-C169,166,866,7
MAT65,25762,3

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Priemerná známka školy na ústnej maturitnej skúške:1,42
PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykC1115(41/74)69,06%11475,66%114713113  1,50115
Biológia 41(14/27)  85,85%412984  1,3941
Dejepis 10(3/7)  76,50%10721  1,4010
Evanjelické a. v. náboženstvo 2(0/2)  91,00%22    1,002
Francúzsky jazykB13(0/3)    111  2,003
Francúzsky jazykB23(0/3)    21   1,333
Fyzika 17(11/6)    15 2  1,2417
Geografia 11(3/8)  79,27%11911  1,2711
Chémia 30(10/20)    2262  1,3330
Informatika 24(16/8)    1554  1,5424
Matematika 46(22/24)65,23%4469,98%45261621 1,5145
Nemecký jazykB13(1/2)    21   1,333
Nemecký jazykB24(0/4)    4    1,004
Občianska náuka 28(6/22)    2062  1,3628
Ruský jazykB23(0/3)    3    1,003
Slovenský jazyk a literatúra 114(40/74)70,28%11478,99%1148022111 1,41114
Umenie a kultúra 16(2/14)    16    1,0016

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
I. B7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
príma7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
II. A7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
II. B7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
sekunda7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
III. A7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
III. B7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
tercia7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
IV. A7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
IV. B7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
IV. C7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
kvarta7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
kvinta7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
V. A7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
V. B7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
V. C7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
sexta7902 J gymnáziumbilingválne štúdium
septima7902 5 gymnáziumbilingválne štúdium
oktáva7902 5 gymnáziumbilingválne štúdium

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce hodiny boli v školskom učebnom pláne využité na navýšenie počtu hodín vyučovacích jazykov, (slovenský jazyk a anglický jazyk), bilingválne vyučovaných predmetov ( matematika, biológia, dejepis, geografia, evanjelické a.v. náboženstvo) a na ponuku voliteľných predmetov v rozsahu dva krát tri hodiny v predmaturitnom ročníku a štyri krát štyri hodiny v maturitnom ročníku.

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
Plný úväzok35143514
Znížený úväzok1136,961,5
Na dohodu7 2,09 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov44953

Predmety vyučované nekvalifikovane

Ako nekvalifikovaných uvádzame americké lektorky a vyučujúcich náboženstva v anglickom jazyku.

Predmety anglický jazyk a inštitúcie a reálie anglofónnych krajín vyučujú americkí lektori s bakalárskym vzdelaním. Angličtina je ich rodný jazyk.

Evanjelické a.v. náboženstvo v anglickom jazyku je vyučované odborne. Príčinou nekvalifikovanosti vyučujúcich je absencia štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka.
PredmetPočet týždenných hodín
Anglický jazyk34
Evanjelické a.v. náboženstvo14

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Okrem foriem vzdelávania uvedených v tabuľke vyučujúci využili možnosť zúčastňovať sa na jednorazových podujatiach organizovaných metodickými centrami, vysokými školami a CPPPaP resp. inými vzdelávacími inštitúciami. Vyučujúci poverení špeciálnymi funkciami a koordináciami činností absolvovali doplňujúce vzdelania a kurzy prispievajúce k skvalitneniu ich činností a zvýšeniu odbornosti. Absolvované vzdelávacie podujatia sa realizujú na základe plánu ďalšieho vzdelávania učiteľov a zodpovedajú prieniku ponuky vzdelávacích inštitúcií, záujmu pedagógov a potrieb školy.

Okrem akreditovaných vzdelávaní ponúkaných a realizovaných na báze zákona o pedagogických zamestnancoch absolvovali naši učitelia aj vzdelávacie formy ponúkané nezávislými inštitúciami a online kurzy zamerané na Individuálny rozvoj učiteľa.

Najviac vyučujúcich absolvovalo aktualizačné vzdelávania

Ďalší učitelia boli interne zaškolení do administrácie testov v systéme E-test, v súvislosti s udržateľnosťou projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách prostredníctvom elektronického testovania, do ktorého bola škola zapojená.

Všetci vyučujúci sú v rámci školského projektu biblických hodín vzdelávaní v duchovnej oblasti.

Duchovno vzdelávací charakter má aj koncoročná duchovno poznávacia cesta pre pedagógov.


Ďalšie vzdelávanieUkončenéPokračujeZačalo
aktualizačné10 5
inovačné2  
špecializačné1  
funkčné inovačné 1  
prípravné atestačné 32 
na výkon funkcie predsedov PMK a ŠMK5  
cudzie jazyky14 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V tabuľke sú uvedené počty zapojených žiakov do súťaží na základe podkladov spracovaných vedúcimi predmetových komisií. Číslo za lomiacou čiarou predstavuje počet umiestnení na 1. až 3. mieste, tzv. medailové pozície.

Žiaci svoju schopnosť absorbovať vedomosti a všestranne sa rozvíjať demonštrujú úspešnou reprezentáciou školy na všetkých úrovniach predmetových olympiád a súťaží, či už s jazykovým, vedomostným, umeleckým, alebo športovým zameraním, alebo aj prezentáciou vlastnej tvorby. Niektoré podujatia majú charakter postupových súťaží, iné sú organizované centrálne. Učitelia školy pripravujú a realizujú školské kolá postupových súťaží a vykonávajú činnosť porotcov v obvodných a krajských kolách olympiád v cudzích jazykoch a v SOČ. Počty zapojených študentov do rôznych úrovní kôl a mená víťazov evidujú jednotlivé predmetové komisie a v aktuálnom školskom roku sú zverejňované na webovej stránke školy.

Okrem súťaží, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVaŠ, sú žiaci zapájaní aj do korešpondenčných súťaží a projektových súťaží.


Názov súťažeškolské koloobvodné kolokrajské koloceloslovenské kolomedzinárodné kolo
Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 35 2  
Hviezdoslavov Kubín 347/42/2  
Literárne Košice Jána Štiavnického 4   
Šaliansky Maťko 2   
Beniakova Chynorany  2  
Wolkrova Polianka   3 
Keď si vymýšľam   2 
Prečo mám rád slovenčinu   1 
Čítačka s písačkou   1/1 
Literárny Kežmarok   2 
Olympiáda v anglickom jazyku50131/1 
Olympiáda v nemeckom jazyku805/23/2  
Olympiáda vo francúzskom jazyku21 2/21 
Olympiáda v ruskom jazyku8 3/1  
Geografická olympiáda236/1   
Dejepisná olympiáda15/22/1  
Olympiáda ľudských práv3 1/11 
Košice včera a dnes 3/1 1/1 
Biologická olympiáda15 4/33/1 
Chemická olympiáda30211/1  
Fyzikálna olympiáda  6/1  
Masterclasses  5  
Súťaž družstiev prvej pomoci 10/1   
Festival vedy a techniky Amavet  1  
Európska fyzikálna olympiáda    1/1
Medzinárodná fyzikálna olympiáda    1/1
Matematická olympiáda187/11  
Pytagoriáda 889   
Klokan61    
Matboj10    
MAX2    
Strom1    
MATIK1    
MAMUT 10    
Malynár4    
Biblická olympiáda14 14/73 
Ľudová pieseň Košickej mládeže     
Orientačný beh 24/25/13/1 
Cezpoľný beh 7   
Volejbal-vianočný turnaj 12/1   
Volejbal- pohár starostu-12/1   
Volejbal- veľkonočný pohár -12/1   
Volejbal 12/110/1  
Veľký futbal-15/114  
Florbal-12   
Futsal 1010  
Stolný tenis-14/310/1  
Atletika 10/82/2  
Beh starostu 4/1   
Bedminton 8/24/1  
SOČ1465  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

September

Zoznamovací kemp pre budúcich žiakov 1.ročníka

Zoznamovací kemp pre budúcich žiakov prímy

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 v kostole ECAV

Návšteva žiakov z partnerskej školy Jacobus Fruytier Scholengemeenschap /Apeldoorn/

Sústredenie Chorusu Comenianus na Makarskej v Chorvátsku

Turistický kurz pre žiakov Sx a II.ročníka

Výchovný koncert Generácia XYZ

Neformálna beseda s našimi absolventmi o možnostiach štúdia v zahraničí

Exkurzia - Deň otvorených dverí Ústavu geológie Dionýza Štúra pre seminaristov SPS

Verejná zbierka Biela pastelka

Združenie rodičov

Exkurzia žiakov I.A do Goetheho inštitútu

Študentská kresťanská konferencia v Zánke, Maďarsko

Čas premien pre dievčatá Sekundy

Vystúpenie Chorusu mComenianus na DOD Ústavného súdu

Október

Noc v škole

Návšteva riaditeľa Paula Bura Hhoko z Tanzánie na Službách Božích

Projekt Pomáhame potravinami

Prezentácia Interstudy

Zber papiera

Exkurzia Medzev pre žiakov NEJ

Návšteva predstaviteľov ELCA Global Mission v škole

Exkurzia Po stopách slovenských dejateľov

Slávnostné Služby Božie - Pamiatka reformácie - 500.výročie

Výchovný koncert v Dome umenia

Študentské župné voľby

November

Projekt o spolupráci s Post Bellum n.o.

Cambridgské prijímacie skúšky pre našich žiakov

Exkurzia na Ústav experimentálnej fyziky SAV

Mobilný odber krvi v škole

Projekt SafeTY v spolupráci s CPPPaP Košice

Združenie rodičov

Európsky deň rodičov

Kanisterapia /Dr.Majerníková/

Počítačová závislosť /PhDr.Kříž/

Chirurgia zábavne a vážne /MUDr.Ing.Brandebur/

Ako zvládať stres /MUDr.Bednářová/

Zdravá výživa /D.Čičatková/

Po stopách apoštola Pavla /Mgr.Čellárová/

Obchod s ľuďmi /S. Four/

Život a štúdium v USA /Mgr.Takáčová, M.A, PhD./

Fetálny alkoholizmus /MUDr.Kollárová/

Nebuď cestný analfabet /skupina VaV/

Triedenie odpadu /Mgr.Karolyiová/

Katedra Energetickej techniky Strojníckej fakulty TUKE /Ing. Jasminská, PhD./

Ekologická stránka nerastných surovín /Doc. Ďurove/

Raz svoje deti naučím.../Mgr.Kocka/

Voda pre ozdravenie klímy /Ing.Kravčík, CSc./

Význam budovania podzemných diel /Doc. Ďurove/

Chordátus a reformácia /PhDr.Faklová Hroncová/

Ekológia v súčasnosti /Prof. Hronec/

Imatrikulácia

Stužková slávnosť pre V.B a Oktávu

Výstava Reformácia 500

Deň otvorených dverí

Stužková slávnosť pre V.A a V.C

December

Beseda so spisovateľkou Ivanou Gibovou

Vystúpenie Chorusu Comenianus na benefičnom koncerte v kostole ECAV

Exkurzia Adventná Viedeň

Noc v škole

Vianočný koncert Chorusu Comenianus

Január

Exkurzia Rodošto pre seminaristov SED IV.ročník

Február

1.turnus lyžiarského výchovno- vzdelávacieho kurzu pre I.B a I.A 1.sk.

2.turnus lyžiarského výchovno- vzdelávacieho kurzu pre Kvintu a I.A 2.sk.

Prednáška pre žiakov BIOa V.r/Ok - Nadácia výskumu rakoviny

Exkurzia Osvienčim, Wieliczka pre IV.ročník a Septimu

Marec

3.turnus lyžiarského výchovno- vzdelávacieho kurzu pre Terciu

Valentínska kvapka krvi

Konferencia ACSI pre vedenia škôl v Katoviciach v Poľsku

Písomné maturitné skúšky zo SJL, ANJ a MAT.

Účelové cvičenie pre I.ročník, II.ročník, Prímu, Sekundu, Terciu, Kvartu,Kvintu, Sextu

Exkurzia Steelpark pre Prímu

Exkurzia Planetárium pre Sekundu

Exkurzia Východoslovenské múzeum pre Terciu

Exkurzia Opálové bane pre Kvartu

Exkurzia Solivar pre III.ročník

Duchovný program pre IV.ročník

Exkurzia Červenica pre I.ročník

Exkurzia Botanická záhrada pre II.ročník a Kvintu

Exkurzia Slovenské technické múzeum pre III.ročník a Sextu

Exkurzia planetárium pre Prímu

Exkurzia Historické Košice pre Sekundu

Exkurzia Východoslovenské múzeum pre Terciu

Stretnutie pedagógov - "Hľadá sa učiteľ 21.storočia s prívlastkom evanjelický."

Prijímacie skúšky do prvého ročníka a prímy

Duchovný program "Lamačské chvály"

Výchovný kocert

Apríl

Návšteva žiackeho speváckeho zboru z EVG v Banskej Bystrici

Dištriktuálny Deň učiteľov v Červenici

Deň narcisov

Noc v škole

Deň zdravej výživy

Seniorátne kolo Biblickej olympiády

Prezentácia tábora v ANJ - Speakout

Exkurzia "Po Lutherových stopách" - Nemecko

Máj

Zber papiera

Ľudová pieseň košickej mládeže

Košický deň Európy - prezentácia školy na Hlavnej ulici

Rozlúčka s maturantmi

Návšteva zástupcov ELCA

Maturitné skúšky

KOŽAZ pre III.ročník a Septimu

Exkurzia ZOO - príma

Exkurzia Východoslovenské múzeum - Sekunda

Exkurzia Slovenské technické múzeum - I.ročník

Duchovný porgram pre Prímu, Sekundu a Terciu

Jún

Rodičovská párty a informatívne ZR

Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Pobyt našich žiakov na Jacobus Fruytier SG škole v Apeldoorne

Exkurzia Paríž, Mníchov

Školské výlety

Duchovno - poznávací pobyt pre učiteľov v Banskej Štiavnici

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekt IT Akadémia-vzdelávanie pre 21. storočie

Tento projekt EU je realizovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Škola bude prostredníctvom vybraných učiteľov využívať vo výučbe v projekte vytvorené inovatívne metodiky a podieľať sa na ich overovaní a poskytovaní spätnej väzby, zapojí žiakov a učiteľov do vzdelávania a testovania ECDL a ECO-c. V rámci implementácie projektu vytvára pre žiakov priestor pre zapojenie sa do popularizačných a mimoškolských aktivít, využíva kapacity projektu pre zapojenie učiteľov informatiky, matematiky, prírodných vied do kontinuálneho vzdelávania učiteľov, zapája učiteľov do popularizačných prednášok realizovaných špecialistami na jednotlivých partnerských univerzitách.

Modernizácia vzdelávania na stredných školách s využitím elektronického testovania.

V rámci udržateľnosti projektu realizovaného NUCEM v tomto školskom roku sme so žiakmi realizovali jesenné vstupné testovania z matematiky, slovenského jazyka a čitateľskej gramotnosti. Analýza výsledkov meraní poukazuje na nadštandardné vedomosti našich žiakov v porovnaní s ostatnými testovanými školami. Maturanti realizovali prípravné testy na MS zo SJL a MAT .

Projekt budovania živej viery

Noc v škole

Neustále hľadáme formy, ako študentom priblížiť prostredie školy, ktoré majú zadefinované ako miesto „učenia a povinností“, trochu iným, odľahčeným spôsobom. Darí sa nám to akciou „Noc v škole“, ktorú robíme pre „väčších“ aj „menších“ v dvoch rôznych termínoch, aby sme dokázali pripraviť primeraný program pre tieto rôzne vekové kategórie. Vytvára sa tu priestor na budovanie vzťahov medzi študentmi rôznych ročníkov v príjemnej atmosfére, kde je počas večera a noci priestor na šport, hry, zaujímavú tému a diskusie, posedenie pri spoločenských hrách a občerstvení a mnoho ďalšieho. Súčasťou programu je aj pozeranie zaujímavého filmu a dostatok voľného času na vzájomné rozhovory.

Efekt týchto akcií je viditeľný vo vytváraní nových priateľstiev študentov a učiteľov a zmeny postoja v pohľade na školu a povinnosti s tým spojené.

Pamiatka reformácie

Dejiny sú plné rôznych udalostí, ktoré menili chod dejín. Jednou z nich bola aj reformácia - 31.10.1517 - šíriaca sa na územie Slovenska. Túto „revolučnú“ udalosť, ktorá rozdelila všeobecnú cirkev si pripomíname aj na EGJAK. .Preto v rámci aktivít realizovaných na EGJAK pri tejto príležitostí sú slávnostné služby Božie, po ktorých pokračujeme výchovným koncertom. Na tieto služby Božie pozývame hostí, ktorí nielen svojou prítomnosťou, ale aj aktívnym vstupom prispievajú ku kvalite tohto podujatia, čím zvyšujú kredit a dôležitosť reformačných udalostí aj spomienkových bohoslužieb.

V tomto školskom roku sme si pripomínali okrúhle 500. výročie reformácie aj ďalšími podujatiami a to: Reformačná súťaž, Raformácia 500- Premena vyhľadu školy, Reformácia 500- Quiz, Výstava.-Dejiny reformácie v strednej Európe.

Modlitebné stretnutia

Modlitba ako dôležitý komunikačný kanál človeka s Bohom, patrí k dôležitej súčasti kresťanského života. Modlitebná činnosť sa okrem rôznych príležitosti ako sú bohoslužby, biblické hodiny, otváranie prijímacieho konania, maturít či iných významných udalosti, uskutočňuje aj v nepravidelných časových intervaloch na stretnutiach modlitebných skupiniek pred vyučovaním. Tento čas pre modlitbu a biblické zamyslenie, ktoré si pripravujú študenti, bol a je pre „modlitebníkov“ aj pre školu požehnaním.

Školské služby Božie

Spoločenstvo v chráme alebo aj v škole podľa harmonogramu má svoj nezastupiteľný význam pre duchovnú orientáciu školy. Tieto aktivity patria k pravidelným podujatiam v harmonograme aktivít počas školského roka. Niektoré sú liturgické - podľa liturgie ECAV, iné v sprievode študentov, ktorí vedú spev a čítajú biblické texty v anglickom jazyku a slovenskom jazyku prípadne sa zapájajú do modlitieb. V rámci možnosti slúžia aj hostia.

Prvácke kempy

Už niekoľko rokov sa nám na škole darí veľmi dôležitá vec. Ešte pred tým, ako nastúpia budúci prváci do školy, úplne nového a neznámeho prostredia, sme vytvorili priestor, kde sa môžu spoznať medzi sebou navzájom, majú možnosť spoznať viacerých študentov vyšších ročníkov a tiež niektorých učiteľov. Táto forma stretnutia pomáha úspešne odbúrať u prvákov stres a strach z nového prostredia a ľudí.

Na prváckych letných kempoch trávime spolu týždeň na chate, v prírode, kde máme veľmi veľa možností spoznávať sa navzájom, formou hier, súťaží, tvorivých dielní, športov, budovať vzťahy a spoznávať sa v rôznych situáciách. Tiež v spoločných posedeniach otvárame rôzne témy, ktorými mladí ľudia žijú a premýšľame o duchovných hodnotách, s ktorými sa mnohí študenti prvýkrát stretnú až v našom tábore. Sme radi, že máme takýto sústredený čas a že budúci prváci javia vo veľkej miere o túto formu vstupu do novej školy stále veľký záujem.

Víkendovky

"Víkendovky", kratšie víkendové výlety sú zamerané predovšetkým na prvé ročníky. Sú akýmsi pokračovaním letných zoznamovacích kempov. .

Ich cieľom už nie je len letmé zoznámenie, ale prehlbovanie vzťahov. Je to však jedinečná možnosť budovať nielen vzťahy, ale aj funkčné triedne kolektívy ešte na začiatku ich pätročného súžitia v neformálnom mimoškolskom prostredí.

Víkendovky sú plné aktivít, ktoré podnecujú diskusie a nútia zúčastnených pozerať na životné situácie z rôznych pohľadov a uvažovať nad vecami, nad ktorými by inak nerozmýšľali. Pomáhajú vytvárať hodnoty a to všetko prostredníctvom hier, scénok a ďalších, pre mládež atraktívnych aktivít.

KPM a ACSI

KPM- Konferencia pre pracovníkov s mládežou, je konferencia pre kresťanov, ktorí na rôznych "poliach", či už sú to mládeže, skupinky, alebo školy pracujú s mládežou a rovesníkmi. Každoročne sa koná v Žiline a organizátori pripravujú bohatý program, ktorý zahŕňa zamyslenia, témy, workshopy a semináre. Konferencia vytvára priestor na budovanie vzťahov v tíme, vytyčovanie si cieľov a vízií pre ďalšiu prácu v škole a je povzbudením pre všetkých zúčastnených.

ACSI- Association of Christian Schools International. Je to asociácia, ktorá združuje protestantské kresťanské školy. Každoročne koncom septembra organizuje v Budapešti konferenciu, ktorej sa zúčastňujú zástupcovia kresťanských škôl strednej Európy, medzi ktorými je aj naša škola. Program je viac zameraný na problémy, ktoré sú typické pre kresťanské školy, a s ktorými sa pracovníci na iných miestach nemusia stretnúť.

Naši žiaci majú možnosť spoznať žiakov iných škôl, rozprávať s nimi o veciach, s ktorými sa stretli, vymieňať si rady, zdieľať svoje postrehy a nápady z práce v škole. Konferencia je príležitosťou zdokonaliť sa v angličtine, lebo angličtina je univerzálnym jazykom konferencie a všetky prednášky, skupinky a stretnutia sú v anglickom jazyku, ale aj príležitosťou nadviazať družobné vzťahy a vybudovať celoročnú spoluprácu s inými školami.

Česko-slovenský projekt: Záložka do knihy spája česko- slovenské školy

Zapojenie sa do 8. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, Téma tohtoročného projektu Tajuplný svet knižných príbehov- nadviazanie kontaktu s gymnáziom v Trstenej a následná výmena žiakmi zhotovených záložiek.

Realizované boli prednášky o zaujímavostiach zo sveta kníh a kvízy na podporu čitateľskej gramotnosti.

Charitatívne projekty a zdravý životný štýl

Európsky deň záchrany života - členovia Miestneho spolku ČK pripravili pre svojich spolužiakov kurz prvej pomoci.

Svetový deň zdravej výživy - v tento deň pripravili študenti pod gesciou koordinátora prevencie ochutnávku zdravých jedál a informovali svojich spolužiakov o potrebe zníženého príjmu tukov, najmä živočíšnych, ďalej cholesterolu, sacharidov a soli v strave.

Študentská kvapka krvi - mobilný odber na našej škole. Kampaň organizovaná Slovenským Červeným krížom. Odberu sa zúčastnilo 23 darcov našej školy, z toho 17 prvodarcov.

Vedecké dielne v onkológii - projekt Nadácie Výskum rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Počas prednášok pre 4. a 5. ročník sa pracovníci ústavu usilovali o propagáciu výskumu medzi študentmi ako aj o ich motiváciu pre vysokoškolské štúdium prírodných vied a medicíny.

Projekt „Pomáhame potravinami“ - potravinová zbierka organizovaná SČK na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.

Valentínska kvapka krvi - Odber krvi na transfúznej stanici Košice, odberu sa zúčastnilo 25 študentov , y toho 10 prvodarcov

Deň nezábudiek - celoslovenská zbierka, ktorú pripravuje a organizuje Liga za duševné zdravie. Naši študenti pomáhali so zbierkou, pričom vyzbieraná suma bola 201,52 eur.

Biela pastelka - verejná zbierka na podporu ľudí so zdravotným postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých na Slovensku, výnos 172,91 eur

Deň narcisov - verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Naši študenti vyzbierali finančné prostriedky v celkovej sume 521,24 eur

Deti Afriky - Na škole sme privítali Paola Buroa, riaditeľa školy v tanzanijskom Maretadu, ktorú sa usilujeme finančne a vecnými darmi podporiť. Pred Vianocami sme usporiadali medzi zamestnancami a žiakmi finančnú zbierku. Podarilo sa nám zhromaždiť čiastku €501,82. Financie sme poslali na projekt podpory vzdelávania 2 študentov, dostavbu školského laboratória a podporu práce učiteľov v Tanzánii.

Projekt-výmenné pobyty študentov holandských a nemeckých kresťanských ACSI škôl a našej školy

V septembri 2017 sa uskutočnila návšteva Holandskej družobnej školy z Apeldoornu v Košiciach. Skupina žiakov a dvoch pedagógov navštívila našu školu, Evanjelický a Reformovaný kostol, centrum mesta, Steelpark, Slovenské technické múzeum, planetárium a iné zaujímavosti východného Slovenska. V júni 2018 skupina 10 žiakov našej školy v sprievode dvoch pedagogických zamestnancov navštívili družobnú školu v Apeldoorne. Výmenný pobyt mal kultúrny, poznávací a duchovný charakter. Obe partnerské školy vyjadrili na úrovni vedenia ochotu a odhodlanie v tomto partnerstve pokračovať.

Vzťahy naše každodenné

Cieľom projektu je informovať o tom, aké správanie posilňuje a aké oslabuje medziľudské vzťahy. Projekt sa venuje aj vzťahom medzi generáciami. Projekt trvá 1 týždeň a je realizovaný formou neformálnych prednášok spojených s diskusiou.

Projekt SafeTy- vždy pripojený

Program v štyroch stretnutiach sa sústreďoval na rozvoj kritického prístupu k využívaniu informačno- komunikačných technológií. Cieľom bolo podporiť zdravý životný štýl, duševné zdravie a zlepšiť sociálnu klímu a komunikáciu medzi žiakmi. Zároveň ich program mal naučiť zodpovednosti voči sebe a voči druhým vo virtuálnom priestore. Lektori z CPPPap ho realizovali so žiakmi 2. ročníka.

Projekt Komunizmus - Totality

V tomto historickom projekte boli zapojení študenti , ktorí svojimi veľmi dobre a fundovane spracovanými prednáškami a prezentáciami nás obohatili témami ako Vietnamská vojna a jej následky, Severná Kórea, Generálni tajomníci ZSSR a prinútili nás premýšľať nad dôležitými historickými medzníkmi. Tiež sme sa zamerali na aktuálne témy, ktoré rezonujú našou spoločnosťou, ako sú : nebezpečenstvo extrémizmu a radikalizmu apod.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V máji 2017 bola vykonaná tematická inšpekcia: Realizácia ústnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu. Kontrola bola realizovaná v predmete anglický jazyk päťročného bilingválneho študijného odboru. Pripravenosť školy na ústnu formu internej časti maturitnej skúšky a priebeh a organizácia boli bez negatívnych zistení. Záver kontroly: Škola zabezpečila prípravu, priebeh a organizáciu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka v súlade s platnými predpismi.

Vo februári 2016 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia na tému: Kontrola pripravenosti gymnázia s dvoma vyučovacími jazykmi na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s inovovaným ŠVP. Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2015/2016.

V marci 2015 bola realizovaná tematická inšpekcia monitorujúca priebeh externej časti maturitnej skúšky z matematiky. Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2014/2015.

V apríli 2010 bola na škole vykonaná tematická inšpekcia zameraná na kontrolu realizácie prijímacieho konania na gymnázium s bilingválnym štúdiom.

Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2009/2010.

Komplexná inšpekcia bola na škole vykonaná v marci 2006. Jej výsledky sú uvedené v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2005/2006.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola bola 11. školský rok umiestnená v prenajatej školskej budove na Škultétyho ulici patriacej mestu Košice. Po presťahovaní školy v auguste 2007 začali nevyhnutné rekonštrukčné a zveľaďovacie práce, ktoré sústavne pokračujú. Uskutočnila sa úprava interiéru školy a výmena zle tesniacich okien za nové. Triedy boli vymaľované. Na okná boli inštalované horizontálne látkové žalúzie. Dvere na prízemí boli vymenené za plastové, zrekonštruovali sa schody a dlažba pri vstupoch do obidvoch budov školy. V triedach boli vymenené podlahy. Začalo sa s výmenou poškodených dverí do učební, prestavala sa vstupná hala, zväčšila sa vrátnica, vymenili vstupné dvere, boli kompletne rekonštruované ďalšie priestory školy využiteľné na realizáciu vyučovacieho procesu a voľnočasové aktivity žiakov. Bola inštalovaná posuvná vstupná brána na školský pozemok s diaľkovým ovládaním a kamerovým zabezpečením. Postavilo sa multifunkčné školské ihrisko a spojovací chodník medzi obidvomi školskými budovami. Boli rekonštruované chlapčenské a dievčenské toalety na obidvoch poschodiach v hlavnej budove.

Priestory školskej jedálne sa rozšírili o ďalšiu miestnosť kvôli zvýšenému počtu stravníkov. Všetky stoly a stoličky v školskej jedálni boli vymenené za nové.

Vo vybraných učebniach boli vymenené opotrebované tabule za nové. Zakúpili sa nové dosky na lavice do tried. Odborné učebne a kabinety boli vybavené novým nábytkom. Boli zakúpené notebooky pre učiteľov, takže okrem desktopov majú k dispozícii prenosné počítače. Vďaka finančnému grantu prebehla revitalizácia školskej kuchyne.

V škole sú nadštandardne vybavené odborné učebne fyziky, chémie, biológie, 2 učebne informatiky, učebne anglického, nemeckého ruského a francúzskeho jazyka, hudobnej výchovy, malá posilňovňa. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a učebné plány. Dobudovali sa ďalšie odborné učebne, a to dejepisu, geografie, občianskej náuky a slovenského jazyka. Boli namontované posuvné dvere, ktoré umožňujú uzatvoriť časť haly na druhom poschodí a tým ju využiť na vyučovací proces alebo iné aktivity. V dopoludňajších hodinách na vyučovanie telesnej výchovy je k dispozícii telocvičňa. Na vyučovanie telesnej výchovy a voľnočasové športové aktivity žiakov je využívané aj rozľahlé multifunkčné ihrisko s atletickou dráhou. Učebne sú vybavené dátovými projektormi . V siedmich učebniach sú inštalované interaktívne tabule. Okrem odborných učební aj v kmeňových triedach sú televízory a videoprojektory resp. DVD - prehrávače, reproduktory a počítače. Materiálno - technické vybavenie umožňuje viesť vyučovací proces využitím informačno - komunikačných technológií.

Pre vyučujúcich sú vo všetkých kabinetoch k dispozícii počítače napojené na internet. V priestoroch školy je možné pripojiť sa na internet prostredníctvom WIFI zariadenia aj pomocou kábla. Bol modernizovaný server, pripojenie žiackych pracovísk a učiteľských počítačov na školský server a systematická prestavba vnútroškolskej komunikačnej siete.

Priestor haly na poschodí študenti využívajú ako študovňu, keďže je vybavený miestami na sedenie a štúdium. Využívame ho aj na besedy, kultúrne a spoločenské aktivity školy. Študenti majú k dispozícii aj dve knižnice, knižnicu s literatúrou v slovenskom jazyku a knižnicu s literatúrou v anglickom jazyku. Na relaxáciu a aktivity v rámci environmentálnej výchovy slúži v areáli školy sa nachádzajúci rozľahlý park s osadenými lavičkami. Škola disponuje širokou škálou moderných učebných pomôcok pre všetky predmety. Zbierky kabinetov sú priebežne dopĺňané na základe požiadaviek jednotlivých predmetových komisií a vyučujúcich či už knižnými titulmi alebo ďalšími učebnými pomôckami.

Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečené v školskej jedálni. Žiaci majú denne v dopoludňajších hodinách k dispozícii v priestoroch školy zriadený bufet.

Ďalšie rekonštrukcie boli realizované v školskej jedálni, a to výmena výdajňových okien stravy a výmena dlažby, bola vymenená plynová prípojka a preložený merač. V priestoroch školskej kuchyne boli realizované ďalšie rekonštrukčné práce a bol zakúpený plynový štvorhorák. Na vonkajšej stene spojovacej chodby medzi telocvičňou a školskou budovou boli realizované zatepľovacie práce.Na radiátoroch boli namontované ventily umožňujúce regulovať prísun tepla do tried.

V priestoroch zborovne bol realizovaný nový rozvod elektriny, bola vymenená podlaha a opotrebované pracovné stoly a stoličky učiteľov boli nahradené novými.

Do spoločných priestorov školských hál boli v rámci prenájmu nainštalované moderné kopírovacie zariadenia.

Park pred školskou budovou bol obnovený vybudovaním dlaždených chodníkov a osadením lavičiek. Bola realizovaná kompletná výmena elektrických rozvodov v hlavnej budove školy.

V obidvoch školských budovách boli inštalované čítacie zariadenia umožňujúce začať elektronickú evidenciu dochádzky žiakov a personálu.

V školskom roku 2015/16 bola zateplená hlavná školská budova. Z južnej strany boli osadené slnkolamy. Vydarený projekt novej fasády výrazne prispel ku skrášleniu vonkajšieho vzhľadu budovy.

Pozornosť je sústavne venovaná aj požiadavkám na skvalitnenie samotného vyučovacieho procesu. Prioritne boli riešené požiadavky predmetovej komisie prírodovedných predmetov. Do učebne biológie boli zakúpené dva nové mikroskopy a kamera na mikroskop. V učebni chémie boli nainštalované nové chemické výlevky s úložnými skrinkami a pracovnou doskou, nové vodovodné batérie a nástenný sušič chemického skla. Sklad chemikálií bol doplnený o spotrebované chemikálie, chemické sklo a ochranné pomôcky pre prácu v laboratóriu. Učebňa fyziky bola vybavená systémom Vernier so senzormi elektrického prúdu, napätia, sily, tlaku plynu, svetla, detektorom pohybu a zrýchlenia, detektorom magnetického poľa, senzorom pH, termočlánkom a fotobránou Vernier. Na uľahčenie implementácie Národného štandardu finančnej gramotnosti boli pre všetkých učiteľov zakúpené učebnice: Finančná gramotnosť pre stredné školy a pre žiakov 1. stupňa osemročného gymnázia učebnica Naučme sa hospodáriť- finančná gramotnosť pre základné školy. Uľahčenie vyučovania dejepisu v anglickom jazyku zabezpečí interná učebnica spracovaná Mgr. Ilavským.

V školskom roku 2016/17 sa realizovalo zateplenie vedľajšej školskej budovy. Jej nová fasáda harmonizuje s fasádou hlavnej školskej budovy a výrazne prispieva k estetizácii školského areálu.Materiálno-technické vybavenie bolo navýšené o 4 kusy počítačov do tried a kabinetov, 1 notebook a 3 kusy projektorov BENQ.

V školskom roku 2017/18 bola realizovaná oprava strechy na budove telocvične, výmena podlahy v posilňovni,

nové omietky a vymaľovanie žiackych šatní , výmena radiátorov v učebni biológie a v žiackych šatniach. Zakúpené boli nové stoly do učebne biológie a škrabka na zemiaky do školskej jedálne. Na čelné steny desiatich učební boli namontované nové reproduktory. Pribudli 2 desktopy, 4 notebooky, 5 projektorov a učebné pomôcky na predmety biológia a fyzika.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Finančné a hmotné zabezpečenie za rok 2017

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu normatívne prostriedky na žiaka

Príjmy - normatívne prostriedky na žiaka 1164542,00 €

- prostriedky na maturity 3171,00 €

- prenesené z roku 2016 17070,00 €

Spolu: 1184783,00 €

Výdavky - na mzdy a odmeny 747874,00 €

- odvody z miezd pre ZP a SP 270511,00 €

- energie a médiá 46421,00 €

- materiál (kanc. a čist. potreby, učebné pomôcky, údržbu...) 20499,00 €

- opravy a údržba budov, techniky a strojov... 24781,00 €

- služby ako odpad, prídel SF, náklady na SC, stravovanie podľa zákona,

poistenie, nájomné dohody - odmeny ...) 58646,00 €

- prenesené do roku 2018 16051,00 €

Spolu 1184783,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť- neboli

3. Finančné prostriedky nenormatívne

Príjmy - za vzdelávacie poukazy 15546,00 €

- za mimoriadne výsledky žiakov 4400,00 €

- nenormatívne nákup učebnice 1125,00 €

- nenormatívne na lyžiarsky kurz 13500,00 €

Spolu: 34571,00 €

Výdavky - odmeny za vedenie krúžkov 7822,00 €

- odvody z miezd pre ZP a SP 2753,00 €

- hmotné zabezpečenie krúžkovej činnosti, energie, doprava 4971,00 €

- mim. výsledky žiakov, nákup výp. techniky, údržbu školy 4400,00 €

- nákup učebnice 1125 ,00 €

- výdavky na lyžiarsky kurz 13500,00 €

Spolu: 34571,00 €

4.. Finančné prostriedky poskytnuté právnickej osobe EGJAK, n.f. boli vo výške 12.320,34 €. Výdavky vo výške 10.748,36 € boli použité na zakúpenie zemepisných atlasov a kníh na vyučovanie náboženstva, čiastočnú úhradu nákladov spojenú s účasťou žiakov 1. ročníka na zoznamovacom výlete, účasť žiakov na kultúrnych podujatiach, domácich aj zahraničných exkurziách a iných vzdelávacích aktivitách, na úhradu nákladov spojených s návštevou žiakov a učiteľov z partnerskej školy z Apeldoornu v Holandsku a návštevu našich žiakov a učiteľov partnerskej školy v Detmolde v Nemecku.

5. Príspevok od žiakov, rodičov alebo inej osoby na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie

Počiatočný stav k 1.1.2017 79616,74 €

Príjmy : Príspevok školné 74373,09 €

Dary 11,06 €

Príjem zo školskej jedálne 14320,59 €

Poplatok za PS a stratené učebnice 1705,00 €

Zo zisku z podnik. činnosti 454,23 €

Spolu: 170480,71 €

Výdavky : Zateplenie budov školy a strechy telocvične 123382,00 €

Úhrada za prenájom školy 7206,96 €

Úhrada energií pre byt lektorov 700,00 €

Poplatky banke a iné poplatky 280,38 €

Nákup materiálu zámky šatne a psychotesty žiakov 345,76 €

Poštovné PS 190,00 €

Spolu: 132105,10 €

Stav k 31.12.2017 38375,61 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

1. V duchovnej oblasti upevňovať postavenie a dobrú povesť školy, ktorej pôsobnosť je nad rámec kraja s jasným budovaním povedomia, že ide o školu kresťanskú, evanjelickú.. Dbať na budovanie ekumenických vzťahov tak medzi učiteľmi ako aj žiakmi, viesť žiakov v súlade s kresťanskou vierou a etikou.

Tento cieľ bol plnený priebežne počas celého školského roka na pravidelných spoločných školských pobožnostiach, ranných stíšeniach pre žiakov v úvode vyučovania, biblických hodinách pre učiteľov, stretnutiach modlitebných skupiniek. Na jeho plnenie bola zameraná činnosť Klubu aktivít duchovného správcu, účasť žiakov na konferencii KPM zameranej na poznávanie a prenášanie kresťanstva do každodenného života prostredníctvom mládežníckych skupín, účasť na žiackej ACSI konferencii zameranej na budovanie vodcovstva v žiackych kolektívoch cirkevných škôl.

Plnenie tohto cieľa bolo realizované aj jednorazovými podujatiami, ako Deň otvorených dverí, Deň rodičov a školy, 18. stretnutie pedagógov a priateľov školy, koncertné vystúpenia spevokolu Chorus Comenianus so sakrálnym repertoárom, prijímacie skúšky na škole, plenárne zasadnutie rodičovského združenia, otvorenie maturitných skúšok, odovzdávanie maturitných vysvedčení a pod., na ktorých škola jednoznačne demonštruje svoj kresťanský a ekumenický charakter.

Celý rad podujatí duchovného charakteru bol priravený v súvislosti s oslavou okrúhleho 500. výročia pamiatky reformácie. Farári z ECAV a RKC vyučujú náboženstvo na škole. Sú ochotní pri všetkých svojich povinnostiach prihovoriť sa aj na pravidelných štvrtkových Službách Božích, biblických hodinách učiteľov a pri iných príležitostiach. Upevňuje sa prepojenie činnosti mládeže v rámci košického zboru ECAV a žiakov školy. Cirkevní aktivisti pôsobiaci v košických cirkevných zborov ECAV participujú na evanjelizačných podujatiach pre žiakov školy. Na usmerňovanie hodnotovej orientácie žiakov je zameraných viacero projektov, o ktorých sa zmieňujeme v časti Projekty. Evanjelický a. v. cirkevný zbor nám bezplatne prenajíma priestory vo svojich kostoloch, na fare či zborovom dome. Na škole pôsobí interný duchovný správca na plný úväzok, pod ktorého gesciou sú organizované tzv, víkendovky, Noci v škole a najmä úvodné prvácke a primánske letné kempy.

2. Vo výchovno-vzdelávacej oblasti viesť žiakov k uvedomelej disciplíne, cieľavedomým vedomostiam a praktickým zručnostiam, dosahovať kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky. Rozvíjať záujmovú a umeleckú prácu žiakov aj so zámerom reprezentácie školy.

O kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu svedčia kvantitatívne ukazovatele, ako sú priemerná známka školy, priemerná známka jednotlivých tried a jednotlivých predmetov, ako aj úspešnosť maturantov v externej časti maturitnej skúšky, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a úspešnosť v ústnej forme internej časti maturitnej skúšky, ako aj umiestnenie absolventov na vysokých školách.

Mimoriadne nás opäť potešilo umiestnenie v rebríčku škôl SR zostavenom v tomto školskom roku inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO na základe údajov za posledné štyri roky, a to dosahovaných výsledkov žiakov v externých meraniach (MS), ohodnotenie mimoriadnych výsledkov podľa metodiky MŠ, a ďalším uplatnením absolventov, kde sa naša škola pravidelne umiestňuje medzi desiatimi najlepšími školami v republike a v poslednom hodnotiacom období bola vyhodnotená ako piate najlepšie gymnázium v republike.

V snahe zvýšiť výkony žiakov pri prechode na vyššie sekundárne vzdelávanie sú vo štvrtom ročníku 8- ročného štúdia v profilových predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk realizované výstupné testy, výrazne ovplyvňujúce koncoročné hodnotenie žiakov v jednotlivých predmetoch. Predpokladom kvalitných výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov je práca jednotlivých učiteľov sústavne monitorovaná v rámci vnútroškolskej kontroly vedením školy a podporovaná činnosťou jednotlivých predmetových komisií, ale aj pracovitosť, výkonnosť a študijné predpoklady jednotlivých študentov zaraďovaných do prvého ročníka na základe výsledkov talentovej a prijímacej skúšky.

Záujmovú a umeleckú prácu mohli žiaci rozvíjať v 27 krúžkoch, v ktorých pracovalo vyše 500 detí, ktorí uplatnili vzdelávací poukaz a ďalší na základe záujmu. Dobré meno školy už dlhoročne upevňuje žiacky spevokol Chorus Comenianus, ktorý je ojedinelý svojho druhu v regióne, a o ktorého vystúpenia je zo strany verejnosti značný záujem. Jeho nezanedbateľným prínosom je reprezentácia školy na verejnosti prostredníctvom koncertov a vystúpení na vysokej úrovni.

Žiaci školy sú učiteľmi vedení k zmysluplnému tráveniu voľného času, všestrannému rozvoju na základe záujmov. Okrem krúžkovej činnosti sú pripravovaní na súťaže, olympiády a SOČ. Zapojenosť do značného počtu rôznych druhov súťaží, ktorých vyhlasovateľom bolo MŠ SR, ako aj ostatných súťaží bola vysoká. Najvyššie umiestnenia žiakov prezentuje tabuľka v časti i). Zoznam ďalších úspešných riešiteľov, športovcov a účastníkov, ktorí neskončili na prvých troch miestach rôznych súťaží, je veľmi rozsiahly. Radostne vnímame ich úspešnosť v týchto súťažiach a najmä výsledky, ktorými reprezentujú školu v celoslovenských kolách a na medzinárodných podujatiach , Za úspešnú reprezentáciu školy, vzorné plnenie povinností, prípadne iné aktivity bolo udelených 61 riaditeľských pochvál a 253 pochvál od triednych učiteľov, ktoré prevládajú nad uloženými opatreniami vo výchove 33 napomenutí a 51 pokarhaní od triedneho učiteľa.Správanie a priestupky žiakov boli posudzované pedagogickou radou v súlade so školským poriadkom a na základe závažnosti jeho porušenia boli žiakom znížené známky zo správania, ktoré boli u 9 žiakov spojené s podmienečným vylúčením zo školy.

3. V oblasti materiálno-technického zabezpečenia realizovať ďalšie rekonštrukčné stavebné úpravy na burove školy.

V súlade s požiadavkami jednotlivých predmetových komisií a na základe finančných možností školy a neinvestičného fondu EGJAK n. f. realizovať nákup ďalších učebných pomôcok.

Na budove telocvične, ktorú má škola iba druhý rok v prenájme bola realizovaná oprava strechy.

V hlavnej školskej budove bola realizovaná výmena podlahy v posilňovni,nové omietky a vymaľovanie žiackych šatní, výmena radiátorov v učebni biológie a v žiackych šatniach. Zakúpené boli nové stoly do učebne biológie a škrabka na zemiaky do školskej jedálne. Na čelné steny desiatich učební boli namontované nové reproduktory. Fond učebných pomôcok bol rozšírený o 2 desktopy, 4 notebooky, 5 projektorov a učebné pomôcky na predmety biológia a fyzika.

4. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov školy zamerané na zvýšenie ich odbornosti a kompetencií využiteľných vo výchovno-vzdelávacom procese. Upevňovať hodnotovú orientáciu pedagógov, pokračovaním v internom biblickom vzdelávaní.

Prehľad uvedený v bode h) dokumentuje aj plnenie tohto cieľa. Učitelia navštevujú rôzne vzdelávacie formy v súlade s plánom ďalšieho vzdelávania, ktorý je pripravovaný na začiatku školského roku. Je im umožnené zúčastňovať sa aj ďalších vzdelávacích podujatí na základe aktuálnej ponuky. Zaznamenávame nárast záujmu učiteľov o inovačnú a aktualizačnú formu kontinuálneho vzdelávania, vzrastá počet pedagogických zamestnancov absolvujúcich prípravné atestačné vzdelávanie s cieľom absolvovať 1. alebo 2. akreditačnú skúšku.

Pokračujeme v internom biblickom vzdelávaní najmä formou biblických hodín konaných raz mesačne, ale aj účasťou a organizovaním prednášok za účasti externých prednášateľov, ako boi v tomto školskom roku PhDr. M. Damankoš, riaditeľ EKG Prešov

5. Realizovať školskú reformu v súlade so štátnym vzdelávacím programom, oboznamovať sa a uplatňovať vo všetkých oblastiach školského života legislatívne zmeny (zákony, vyhlášky, smernice usmernenia, pokyny). Inovovať vnútorné školské normy v súlade so štátnymi. Operatívne transformovať právne vedomie pedagógov, zamestnancov a žiakov školy v súlade s aktuálnymi legislatívnymi zmenami. Plniť úlohy vyplývajúce z aktuálneho stavu implementovania reformných zmien. Aktualizovať inovovaný školský vzdelávací program v zmysle Dodatkov MŠVVaŠ SR k štátnemu vzdelávaciemu programu.

Tento cieľ bol splnený. Na škole sa vyučovalo podľa troch učebných plánov. Vyučovanie podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu a k nemu prislúchajúceho učebného plánu UP2015 bolo realizované v prvom, druhom a treťom ročníku päťročnej formy štúdia. V príme, sekunde, kvinte a sexte osemročného štúdia sa vyučovanie riadilo učebným plánom UP2016. V ostatných triedach sa pokračovalo v štúdiu podľa učebného plánu UP2012.

Náležitá pozornosť bola venovaná aj plneniu ďalších cieľov uvedených v tejto časti najmä v súvislosti s oboznamovaním pedagógov s aktuálnymi legislatívnymi zmenami súvisiacimi s ich činnosťou a ich uvádzaním do praxe.Umožnenie záujemcom o štúdium zúčastniť sa prijímacích skúšok na dvoch bilingválnych školách malo vplyv na nárast počtu uchádzačov konajúcich prijímačky v náhradnom termíne.

Nový zákon o ochrane osobných údajov (GDPR) nastolil ďalšiu sériu úloh a otáyok, s ktorými sa v rámci jeho implementácie postupne vyrovnávame.

Úspešne napredujeme aj vo využívaní Edupage aSc Agendy pri vedení triednych kníh a inej pedagogickej dokumentácie.

Aktuálne právne predpisy, zákony, vyhlášky, usmernenia a vnútorné školské normy potrebné pre prácu učiteľa, ako aj základná pedagogická dokumentácia, ako je učebný plán, učebné osnovy, školský vzdelávací program, atd. majú pedagógovia k dispozícii v elektronickej podobe vo vnútornom informačnom systéme školy.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Silné stránky školy

dobré meno školy

kvalifikovanosť a odbornosť učiteľov, orientácia na pracovný výkon

ponuka cudzích jazykov a výborná jazyková príprava študentov

bilingválne slovensko-anglické štúdium

pôsobenie amerických lektorov na škole

možnosť získať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka

príprava na úrovni C1 spoločného Európskeho referenčného rámca v anglickom jazyku

vyučovanie voliteľných predmetov

vysoký záujem o štúdium na škole, dobrá vedomostná a intelektuálna úroveň uchádzačov o štúdium

vysoké percento úspešnosti prijatia absolventov na štúdium na VŠ

výborné výchovno-vzdelávacie výsledky

výborné výstupy z celoštátnych externých meraní výsledkov vzdelávania

umožnenie žiakom absolvovať časť štúdia v zahraničí

organizovanie, zapojenosť a úspešnosť žiakov v súťažiach

široká ponuka záujmovej činnosti žiakov

úspešný žiacky spevácky zbor Chorus Comenianus

výborne vybavené odborné učebne

spolupráca s ELCA USA a Missourskou synodou a protestantskými cirkevnými zbormi

spolupráca s ACSI

kompetencie učiteľov vo využívaní IKT

kresťanský ekumenický charakter školy

spolupráca s Magistrátom mesta Košice, Centrom pedagogicko psychologického poradenstva

tradičné akcie organizované školou - Deň otvorených dverí, Európsky deň rodičov,

voľný prístup žiakov a učiteľov k internetu, vybavenie IKT, multimediálne učebne

projekty zamerané na všestranný rozvoj osobností žiakov a ich vyžitie

Slabé stránky školy

prenajatá školská budova

nedostatok vnútorných priestorov na vybudovanie ďalších odborných učební

zborovňa s malou kapacitou, kabinetný systém umiestnenia učiteľov

nemožnosť využívať telocvičňu v popoludňajších hodinách

nedostatok učebníc pre bilingválne vzdelávanie

nedostatočné využitie potenciálu učiteľov pri písaní grantových projektov a nízka úspešnosť pri ich

získavaní

Príležitosti

ďalšie vzdelávanie učiteľov

zapájanie školy do projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových projektov

vybavenie školy ďalšou modernou didaktickou technikou, učebnými pomôckami, počítačmi

vytvorenie vlastného školského vzdelávacieho programu v rámci reformy školstva

Ohrozenia

nepriaznivý populačný vývoj na Slovensku

veľký počet gymnázií v meste a regióne

nárast počtu škôl poskytujúcich bilingválne vzdelávanie

legislatívne obmedzenie 8- ročných gymnázií

legislatívne úpravy, ktoré preniesli kompetenciu rozhodovania o počte otváraných tried od zriaďovateľa

školy na VUC

menšie vedomosti a horšie pracovné návyky prijatých uchádzačov o štúdium ako dôsledok reformy

a spoločenského vývoja

Opatrenia

pri príprave grantových projektov využiť služby agentúr alebo profesionálnych projektových manažérov,

zabezpečiť školenia záujemcom zo strany učiteľov

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Umiestnenie maturantov na VŠ

5.A počet žiakov 29

prijatí na VŠ 28 žiakov, v zahraničí študuje 16 žiakov

neštuduje 1 žiak

5.B počet žiakov 25

prijatí na VŠ 23 žiakov, v zahraničí študuje 12 žiakov

neštudujú 2 žiaci

5.C počet žiakov 31

prijatí na VŠ 27 žiakov, v zahraničí študuje 14 žiakov

neštudujú 4 žiaci

Oktáva počet žiakov 30

prijatí na VŠ 29 žiakov, v zahraničí študuje 22 žiakov

neštuduje 1 žiak

Z celkového počtu 115 maturantov bolo na VŠ prijatých 107 žiakov, čo je 93%. V zahraničí študuje 64 žiakov, čo je 59%. Najviac žiakov študuje v Českej republike, 42 žiakov, vo Veľkej Británii 13 žiakov, v Holandsku 5 žiakov.

Zo slovenských VŠ žiaci uprednostňujú vysoké školy v Košiciach, UPJŠ Košice 14 žiakov, TUKE 9 žiakov.

Najväčší záujem je o zameranie VŠ na spoločenské a humanitné vedy (35), medicínu (19), informatiku (14), prírodné vedy (14),ekonómiu (13), techniku (11).

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

V organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu sú rešpektované platné legislatívne normy na psychohygienické podmienky. Dodržaný je čas začiatku a konca vyučovania, rešpektuje sa dĺžka prestávok a obedňajšia prestávka. Prekážkou pri optimalizácii rozvrhu hodín je veľký počet delených hodín a nedostatok učební na delenie. Dochádza k tomu v dôsledku veľkého počtu hodín cudzích jazykov, pri ktorých je trieda delená na skupiny a v dôsledku širokej ponuky voliteľných predmetov a rešpektovania výberu žiakov, kedy dochádza ku vytváraniu skupín žiakov z viacerých tried maturitných a predmaturitných ročníkov a nárastu obsadených pozícií v rozvrhu hodín.

Pri prestavbe a úprave spoločných priestorov, kmeňových a odborných učební sa usiluje o estetičnosť prostredia a výber farebných kombinácií v súlade s hygienickými normami. Žiaci sú vedení k zdravému životnému štýlu v rámci vyučovania jednotlivých predmetov, triednických hodín, mimovyučovacej činnosti. Pedagógovia školy sa venujú prevencii sociálno-patologických javov, environmentálnej výchove, vytváraniu správnych návykov a postojov. Tieto činnosti zastrešujú koordinátor prevencie, koordinátor environmentálnej výchovy, výchovný poradca a duchovný správca školy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Voľnočasové aktivity sú žiakom sprístupnené bohatou ponukou krúžkovej činnosti (viď tabuľka).

K vyplňaniu voľného času žiakov výrazne prispievajú aj početné aktivity realizované koordinátorom prevencie ako boli zapojenie študentov do Peer programu, zdravotné cvičenia, nácvik spoločenských tancov, ochutnávky zdravých jedál, školský žiacky ples,

výlety do jaskýň, do prírody, venčenie psov v Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov a pod.

Z udalostí uvedených v časti aktivity a prezentácia školy na verejnosti je zrejmé, že pre žiakov je v priebehu školského roka zabezpečných veľa podujatí mimo vyučovacieho času, či už prednášky, besedy, prezentácie, príprava na súťaže, súťaže, kvízy, výlety, exkurzie, návštevy výstav a divadelných predstavení a pod.

Širokú škálu podujatí zabezpečujeme vďaka iniciatíve a obetavosti väčšiny našich pedagógov, korí svoje povolanie realizujú ako svoje poslanie a žiaci sa stali súčasťou aj ich osobného života.
Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Ekonomický krúžok41PaedDr. Milada Kopčányiová
Futbalový krúžok201Mgr. Emil Sova
Fyzikálny krúžok101Mgr. Eva Lejková
História vs. historické filmy101Mgr. Martin Ilavský
Hravá matematika101Mgr. Beáta Pavlíková
Chemický krúžok191RNDr. Gabriela Podracká
Každodenná angličtina141Ing. Oľga Papcunová
Komunikácia v nemeckom jazyku51Ing. Viera Piovarčíová
Komunikácia vo francúzskom jazyku101Mgr. Mária Birnsteinová
Krúžok divadelného diváka311Mgr. Andrea Gumanová
Krúžok duchovných aktivít101Mgr. František Korečko
Krúžok prvej pomoci201Mgr. Hedviga Turčeková
Krúžok tvorivej slovenčiny101Mgr. Jana Pacanovská
Literárny krúžok (VA)301Mgr. Danica Füzesiová
Peer krúžok101Mgr. Ľudovít Rozner
Programovanie v Pythone101Mgr. Michal Sanislo
Rocková skupina GJAK Band51Mgr. Christopher Jason Helton
Spevácky krúžok Chorusík101Mgr. Alena Csajková
Športový krúžok101Mgr. Libuše Mičková
Testovanie v anglickom jazyku101Mgr. Alena Skrepková
Turistický krúžok201Mgr. Michal Sanislo
Veselá matematika I.131Mgr. Zuzana Jakabová
Veselá matematika II.221Mgr. Zuzana Jakabová
Zábavná matematika311Mgr. Ľudovít Rozner
Zborový spev1272Mgr. Alena Csajková
Zmaturuj z ANJ201Mgr. Adriana Saboviková, PhD.

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je realizovaná:

• Formou rodičovského združenia, ktoré zastrešuje Rada rodičovského združenia. Rodičovské združenie je zvolávané najmenej štyrikrát ročne. Úvodné rodičovské združenie je spojené s plenárnou schôdzou, ktorej sa zúčastňuje psychológ z CPPPaP s prednáškou zameranou na témy adaptácie novoprijatých žiakov na štúdium a iné situácie, ktoré rodičia žiakov môžu riešiť za spolupráce s kvalifikovanými pracovníkmi centra. Záverečné rodičovské združenie je spojené so žiackym programom, ktorým sa pred rodičmi prezentujú žiaci školy.

• Formou konzultácií, ktoré má vyhradené každý triedny učiteľ.

• Formou konzultácií, ktoré má vyhradené výchovný poradca a koordinátor pre prevenciu sociálno-patologických javov.

Spolupráca rodičov so školou je veľmi dobrá. Rodičia sa aktívne zapájajú do podujatí organizovaných školou a škole finančne pomáhajú. Značnou mierou sa podieľajú na estetizácii prostredia tried, finančnej podpore rôznych študentských aktivít, oceňovaní úspechov študentov školy, zabezpečovaní pobytu amerických lektorov.

Prostredníctvom Rady rodičov a triednych učiteľov dávajú podnety na zlepšenie chodu školy.

Zvlášť oceňujeme nezištnú pomoc zo strany rodičov-odborníkov, ktorí vďaka svojej odbornosti výrazne prispievajú ku garancii správnych postupov pri riešení pre školu neštandardných projektov, ako bolo v posledných dvoch školských rokoch napr. zateplenie a nová fasáda obidvoch školských budov.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Škola veľmi dobre spolupracuje s mestom Košice, košickým a prešovským pracoviskom Metodického centra, Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach, Centrom špeciálno- pedagogického poradenstva v Košiciach, vybranými univerzitami a fakultami napr. Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzitou v Košiciach, Prírodoveckou fakultou UPJŠ, Francúzskou alianciou v Košiciach, cirkevnými zbormi protestantských cirkví v Košiciach (Evanjelická a.v. cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Apoštolská cirkev, Cirkev bratská, Bratská jednota baptistov), cirkevnými zbormi ECAV v rámci košického seniorátu, ELCA a Missourskou synodou v USA. Je členskou školou ACSI - Medzinárodnej asociácie kresťanských škôl so sídlom v Budapešti.

V posledných rokoch sme aktívne začali spolupracovať s košickým spolkom Červeného kríža.

Školský spevokol nás opakovane reprezentoval na Dni otvorených dverí Ústavného súdu.

Záver

Vypracovala: RNDr. Valéria Kocurová

V Košiciach, 5. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 8. októbra 2018

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v rade školy dňa 10. októbra 2018