Slovensky  English  Deutsch  Francais

 Štúdium

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského poskytuje možnosť 5-ročného bilingválneho slovensko - anglického štúdia pre absolventov 8.ročníka, resp. 9.ročníka ZŠ a 5.ročníka ZŠ. Záujemcovia o štúdium sú pozvaní na talentové skúšky, ktoré overujú predpoklady uchádzačov na bilingválne štúdium a prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky. Počet prijatých uchádzačov o štúdium je limitovaný obmedzenými kapacitnými možnosťami školskej budovy, v ktorej sa nachádzame, ktoré sú prekážkou prijatia veľkého počtu uchádzačov spĺňajúcich prijímacie kritéria.

 

V súčasnosti má škola vyše 600 žiakov zaradených do 7 tried osemročného a 12 tried  päťročného štúdia.  Ich výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 49 členný pedagogický zbor pozostávajúci z interných a externých učiteľov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady a zabezpečujúcich odborné vyučovanie všetkých predmetov.

 

V škole sa bilingválne vyučuje matematika, biológia, geografia, dejepis a evanjelické a. v. náboženstvo v rozsahu stanovenom učebným plánom. Od roku 2000 sa na škole vyučuje podľa alternatívneho učebného plánu, ktorý počnúc štvrtým ročníkom na 5-ročnom resp. septimou na 8-ročnom štúdiu umožňuje študentom okrem povinných predmetov vo zväčšujúcom sa rozsahu absolvovať voliteľné predmety podľa vlastného výberu v súlade so záujmami žiakov a orientáciou na ďalšie vysokoškolské štúdium. Tak napríklad medzi povinné predmety žiakov v 5.ročníku patrí anglický jazyk, ďalší živý jazyk, náuka o spoločnosti, evanjelické a.v. náboženstvo a telesná výchova. Ostatné predmety si žiak vyberá zo širokej ponuky voliteľných predmetov.

 

Od školského roka 2008/09 sa v súlade s reformou školstva vyučuje podľa Školského vzdelávacieho programu. Učebný plán bol pripravený tak, aby rešpektoval štátom predpísaný rámcový učebný plán, aby v 1.ročníku bolo posilnené vyučovacie anglického jazyka, aby bol vytvorený dostatočný priestor pre bilingválne vyučované predmety a aby v predmaturitnom a maturitnom ročníku bol daný rovnaký priestor voliteľným predmetom ako to  umožňoval doterajší používaný alternatívny učebný plán.

 

Samozrejme, došlo k istým zmenám, napríklad druhý cudzí jazyk (nemčina, francúzština, ruština) sa začína vyučovať už od 1.ročníka.

 

Pre každého žiaka zostáva povinným vyučovanie evanjelického a.v. náboženstva, ktoré zabezpečujú najmä farári – absolventi teologických fakúlt.

 

Maturitnú skúšku majú žiaci možnosť absolvovať aj ako odbornú štátnu jazykovú skúšku. Ich jazykové schopnosti nielen v anglickom, ale aj v ďalších cudzích jazykoch sú dostatočné na to, aby mohli absolvovať štúdium na zahraničných vysokých školách, na ktoré každoročne nastupuje väčšie percento našich absolventov. Viacerí z nich študujú na špičkových univerzitách vo Veľkej Británii a Francúzsku.

 

O kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu  svedčia aj  kvantitatívne ukazovatele ako sú priemerná známka školy, priemerná známka jednotlivých tried a jednotlivých predmetov ako aj úspešnosť maturantov v externej časti maturitnej skúšky, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a úspešnosť v ústnej forme internej časti maturitnej skúšky, ako aj vonkajší audit realizovaný štátnou školskou inšpekciou v roku 2006. Výsledky všetkých týchto meraní dokazujú, že škola prevyšuje  celoštátny aj regionálny priemer.

 

Veľký priestor sa vytvára  pre záujmovú činnosť žiakov, do ktorej na pôde školy  v mimovyučovacom čase je zapojených každoročne približne 70% žiakov pracujúcich vo viac ako 20 krúžkoch s rôznym zameraním. Vybavenie školy odbornými učebňami  a učebnými pomôckami ako aj odborná spôsobilosť nielen mladých učiteľov umožňujú modernizovať formy vyučovania aj využívaním informačno – komunikačných technológii. Značná pozornosť sa venuje ďalšiemu  vzdelávaniu učiteľov, pričom sa rešpektuje ich záujem o vzdelávacie aktivity a potreby školy.

 

Okrem tradičných foriem na vyučovacích hodinách vzdelávanie prebieha aj formou širokej škály exkurzií. Žiaci majú možnosť na pôde školy sa zúčastniť odborných prednášok a besied s významnými predstaviteľmi vedeckého, kultúrneho, spoločenského, náboženského  a politického života. Zabezpečujeme pre nich návštevy hodnotných kultúrnych podujatí. Školský rok končia triednymi výletmi.

 

Svoju schopnosť absorbovať vedomosti a všestranne sa rozvíjať demonštrujú úspešnou reprezentáciou školy na všetkých úrovniach predmetových olympiád a súťaží, či už s jazykovým  vedomostným, umeleckým alebo športovým zameraním, ale aj prezentáciou vlastnej tvorby a prípravou kultúrnych programov.

 

Tým, že škola je kresťanská - teda iná než tradičné, duch školy, aj prístup pedagógov je iný, aj keď vedomostné nároky sú vysoké.

 

 


ODKAZY
AKTUÁLNEČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-