Slovensky  English  Deutsch  Francais

 

1. Základné informácie


Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.


Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.


Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku zabezpečuje Štátny pedagogický ústav.2. Prihláška na maturitnú skúšku


Na nasledujúcich odkazoch je možné si stiahnuť formulár záväznej prihlášky na maturitnú skúšku.


prihláška na maturitnú skúšku3. TermínyTermíny prihlásenia sa na maturitnú skúšku


Žiaci posledného ročníka majú povinnosť prihlásiť sa na maturitnú skúšku do 30. septembra 2019. Možnosť zmien v prihlásení sa na maturitnú skúšku je do 15. októbra 2019, prípadne do 31. januára 2020 vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľom školy (definovaných v školskom zákone, § 75, odsek 3 ).


Termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky


Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 17. až 20. marca 2020. Administrácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční podľa organizačných pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania , ktoré budú zverejnené na stránkach NÚCEM-u a Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ( maturita.svsbb.sk , svs.edu.sk ).


Administrátormi testov sú interní alebo externí učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS. Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia predmetových maturitných komisií (ďalej len PMK) a dohľad nad priebehom maturitných skúšok v škole bude vykonávať predseda školskej maturitnej komisie (ďalej len ŠMK).


Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2020


Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:


 1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),
 2. anglický jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),
 3. matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok) .


Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v termíne 31. marec – 3. apríl 2020.


Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020. Presné termíny stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.


Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky


Na opravnú skúšku externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku vykonať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak sa opravná skúška koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka ( školský zákon, § 77, odsek 7 ).


Termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky


Odbor školstva Okresného úradu Košice určí termíny ústnej formy internej časti maturitnej skúšky jednotlivým stredným školám v jeho územnej pôsobnosti v čase od 18. mája 2020 do 5. júna 2020.


Riadny termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky


25. máj až 27. máj 2020 — ústna forma internej časti maturitnej skúšky
.


4. Predmety


Predmety MS na bilingválnych gymnáziách sú:

 1. slovenský jazyk a literatúra
 2. druhý vyučovací jazyk
 3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov
 4. jeden voliteľný predmet


Vo voliteľnom predmete uvedenom v písmene c) mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť.


Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú:

 1. cudzí jazyk
 2. spoločenskovedné predmety
 3. prírodovedné predmety
 4. ostatné


Skupinu predmetov cudzí jazyk vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

 1. anglický jazyk
 2. francúzsky jazyk
 3. nemecký jazyk
 4. ruský jazyk


Skupinu spoločenskovedných predmetov vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

 1. dejepis
 2. geografia
 3. občianska náuka


Skupinu prírodovedných predmetov vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

 1. biológia
 2. fyzika
 3. chémia
 4. informatika
 5. matematika


Skupinu ostatných predmetov vyučovaných na našej škole tvoria predmety:

 1. slovenský jazyk a literatúra
 2. estetika
 3. evanjelické a. v. náboženstvo
 4. umenie a kultúra
 5. matematika


Úpravy maturitnej skúšky sa týkajú žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi školy. Žiadosť o úpravu MS je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku.


Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.


Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.


Zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka žiak vykoná externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu časť maturitnej skúšky. Ak si ako voliteľný predmet zvolí ďalší cudzí jazyk, vykoná z neho iba ústnu časť MS. Externá časť maturitnej skúšky je aj v predmete matematika. Ostatné predmety majú iba ústnu časť maturitnej skúšky.


O úspešnom vykonaní maturitnej skúšky škola vydá vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu v slovenskom a anglickom jazyku.


Žiak môže maturitnú skúšku konať aj ako štátnu jazykovú skúšku.


Najobsiahlejšie informácie o MS sú na stránke www.nucem.sk.


Zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu.


Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu, ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.


6. Klasifikácia a hodnotenie MS


Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval. EČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu všetkých odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený žiak). PFIČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu.


Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyka a literatúra, anglický jazyk), žiak úspešne vykoná MS, ak


 1. jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo
 2. jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.


Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak


 1. jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
 2. jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.


Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný). Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.Hodnotenie dobrovoľnej MS


Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.


Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska 33 % z celkového počtu bodov, v PFIČ MS nezíska 25 % z celkového počtu bodov, v ÚFIČ MS je jeho hodnotenie 5 (nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň neodpovedal.


Tieto skutočnosti nemajú vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa neuvádzajú.


Upozornenie!


O opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia. V auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín externej časti maturitnej skúšky a/alebo písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.


Podrobnejšie informácie o maturitných skúškach sú dostupné na stránke www.nucem.sk a riaditeľ školy ich včas oznamuje na vývesnej tabuli školy.


7. Videá o maturitnej skúške


Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá o maturitnej skúške. Maturanti z tejto školy v nich podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky , a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite .


Link na video Ako funguje maturitná skúška

Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity

Link na video Ako prebieha maturitná skúška

 

 


ODKAZY

Nájdete nás aj naAktivity:
EGJAK TelegraphČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-