Slovensky  English  Deutsch  Francais

  

História školy

 

Poslaním školy je pripraviť človeka na budúci profesijný život v dospelosti. Od gymnázia očakávajú študenti i rodičia, že poskytne kvalitné všeobecné vzdelanie, ktoré umožní absolventom štúdium na vysokej škole. Bilingválna škola navyše poskytuje jazykové vzdelanie, ktoré tieto možnosti ešte rozšíri.

 

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského je cirkevnou školou. Navštevovať ju môžu študenti bez rozdielu vyznania za predpokladu, že rešpektujú kresťanský charakter školy. Silný ekumenický rozmer robí školu jedinečnou v rámci celého Slovenska.

 

Aj kvôli tomu nesie škola meno J. A. Komenského - teológa Jednoty bratskej, ktorý učil, ako v múdrosti, koreniacej v rovnosti pred Bohom sme my, nábožensky rozdielni ľudia svoji, patríme k sebe a máme sa dobre znášať. Komenského výchova vedie k Bohu, ku viere v Ježiša Krista a tým k úctivému prístupu voči ľuďom inak zmýšľajúcim. Takýto spôsob výchovy si dala naša škola do vienka.

 

Naše gymnázium vzniklo z iniciatívy piatich protestantských cirkví zastúpených v našom meste: Evanjelická a.v. cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Apoštolská cirkev, Cirkev bratská, Bratská jednota baptistov.

 

Do siete škôl v SR ako osemročné a päťročné bilingválne slovensko-anglické gymnázium bolo zaradené od 1.9.1994 rozhodnutím MŠ SR dňa 22.11.1993. Zriaďovateľom školy sa stal Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, ktorý 7.12.1993 zriadil školu s jej umiestnením v časti budovy ZŠ na Galaktickej ulici v Košiciach.

 

Riaditeľom školy sa stal 6.1.1994 Mgr. Ján Kunca. 3. septembra 1994 školu slávnostne otvoril biskup VD ECAV Mgr. J.Midriak. Tri roky svoju činnosť rozvíjala škola v prepožičaných priestoroch na Galaktickej ulici, ale keď priestorov začalo byť málo, vďaka porozumeniu Židovskej náboženskej obce v Košiciach a orgánov štátnej správy pridelili nám budovu na Puškinovej ul. č. 3 v Košiciach, kde predtým sídlila ZŠ. Budovu však bolo treba zrekonštruovať od strechy po suterén. Všetky rekonštrukčné práce boli urobené svojpomocne a dielo v hodnote dvoch miliónov korún bolo ukončené 20.8.1997 za rekordných sedem týždňov. Školský rok 1997/98 sa začal už v obnovenej budove na Puškinovej ulici.

 

 Od 1. septembra 2001 do 30. júna 2006 bola riaditeľkou školy Mgr. Valéria Butkovičová a jej zástupkyňami Mgr. T. Sabolová, RNDr.Valéria Kocurová a RNDr. Mária Velebná.

 

1. augusta 2006 sa stal riaditeľom školy Ing. Jozef Krištan. Zástupcovské posty obsadili RNDr. Valéria Kocurová a RNDr. Mária Velebná. V máji 2011 bol Ing. Jozef Krištan opätovne zvolený do funkcie riaditeľa školy na ďalšie päťročné obdobie. V školskom roku 2011/12 vystriedala vo funkcii zástupkyne riaditeľa školy RNDr. Máriu Velebnú Mgr. Sandra Mrázová.

 

Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v júni 2007 bola škole pridelená do prenájmu budova bývalej ZŠ na Škultétyho 10, o ktorú škola spolu s ďalšími školskými subjektmi prejavila záujem. 1. augusta 2007 sa škola začala sťahovať do tejto budovy. Vďaka enormnému úsiliu riaditeľa školy, pedagógov, zamestnancov školy, rodičov a žiakov sme školský rok 2008/2009 začali načas, v čiastočne zrekonštruovaných priestoroch, pretože počet učební nebol postačujúci. S nevyhnutnými rekonštrukčnými prácami, výmenou okien, rekonštrukciou kmeňových a odborných učební, spoločných priestorov sa pokračovalo počas celého školského roka. Ďalšie práce na zveľadení budovy sa naplánovali na prázdniny. Počas prázdnin sa aj zrealizovali.

 

Duchovnými správcami školy boli Mgr. Ondrej Kolárovský, Mgr. Darina Kušnírová (Brehuvová), Mgr. Karol Verčimák a PaedDr. Mgr. Dušan Havrila. Súčasným duchovným správcom školy je Mgr. František Korečko. V škole vyučujú farári: Mgr. J. Semjan, Mgr. S. Linkesch, PaedDr.  Mgr. D. Havrila, PhD., Mgr. S. Kocka, Mgr. O. Kolárovský a Mgr. F. Korečko. Okrem interných pedagógov pracujú v škole aj americkí lektori.

 

Záujem o štúdium na škole niekoľkonásobne presahuje možnosti prijatia.

 

Aj keď má škola za sebou len veľmi krátku históriu, dostala sa už do povedomia širokej verejnosti na východnom Slovensku a získava dobré meno aj v sieti škôl podobného typu.Škola má na pamäti výchovu zhodnú s túžbou žalmistu (144,12):

"Nech sú synovia naši v svojej mladosti ako pestované štepy a naše dcéry ako stĺpy tesané v slohu chrámovom."

 

 


ODKAZY

Nájdete nás aj naAktivity:
EGJAK TelegraphČipová revalidácia Preukazu ISIC EURO26

Zber druhotných surovín na našej škole


Na stiahnutie
tlačivá


Z obedov sa možno odhlásiť aj elektronicky na adrese jedalen@egjak.com.   
© 2009-2015 gjak.sk
designed by -jk-